ವಿಂಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಉಬುಂಟು 20.04 ರಲ್ಲಿ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿನಕ್ಸ್ ತಜ್ಞನಲ್ಲ.

ನಾನು ಹೊಸ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ; ASUS ROG Strix B550-f ಗೇಮಿಂಗ್ (ವೈಫೈ) ಮತ್ತು ಉಬುಂಟು 20.04 ರಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಮತ್ತು ಈಥರ್ನೆಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಬುಂಟು ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ನಾನು BIOS ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ವಿಂಡೋಸ್‌ಗೆ ಬೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಉಬುಂಟುಗೆ ಬೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ವೈಫೈ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಯಾದೃಚ್ om ಿಕವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ.

ನಾನು ಈಥರ್ನೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ 90% ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು "ಕೇಬಲ್ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ಡ್" ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಬೆಸವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಡೀಬಗ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

❯ uname -sr
Linux 5.4.0-53-generic
❯ ifconfig  
br-ac361f0ce01c: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.49.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.49.255
    ether 02:42:f6:16:5e:18 txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

br-c6025e770d8b: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.23.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.23.255.255
    inet6 fe80::42:38ff:fe34:66b3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:38:34:66:b3 txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 188 bytes 28806 (28.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether 02:42:11:c5:bc:8d txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

enp6s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 24:4b:fe:5b:75:e9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device memory 0xfc200000-fc2fffff 

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1986 bytes 192527 (192.5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1986 bytes 192527 (192.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

veth6cf3b52: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::50fe:f9ff:fee2:8d22 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 52:fe:f9:e2:8d:22 txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 234 bytes 34831 (34.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlp5s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.9.127 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.9.255
    inet6 fe80::da03:df99:d9b4:2c69 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether a8:7e:ea:33:04:eb txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 319841 bytes 465543077 (465.5 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 45130 bytes 6174880 (6.1 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
❯ dmesg | grep eth
[  1.168629] igc 0000:06:00.0 eth0: MAC: 24:4b:fe:5b:75:e9
[  1.169098] igc 0000:06:00.0 enp6s0: renamed from eth0
[  14.753497] br-c6025e770d8b: port 1(veth6cf3b52) entered blocking state
[  14.753500] br-c6025e770d8b: port 1(veth6cf3b52) entered disabled state
[  14.753579] device veth6cf3b52 entered promiscuous mode
[  14.753705] br-c6025e770d8b: port 1(veth6cf3b52) entered blocking state
[  14.753706] br-c6025e770d8b: port 1(veth6cf3b52) entered forwarding state
[  14.754075] br-c6025e770d8b: port 1(veth6cf3b52) entered disabled state
[  14.999187] eth0: renamed from vethd33a5f6
[  15.035135] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth6cf3b52: link becomes ready
[  15.035175] br-c6025e770d8b: port 1(veth6cf3b52) entered blocking state
[  15.035176] br-c6025e770d8b: port 1(veth6cf3b52) entered forwarding state
❯ sudo lshw -c network               
 *-network         
    description: Wireless interface
    product: Wi-Fi 6 AX200
    vendor: Intel Corporation
    physical id: 0
    bus info: pci@0000:05:00.0
    logical name: wlp5s0
    version: 1a
    serial: a8:7e:ea:33:04:eb
    width: 64 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical wireless
    configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=5.4.0-53-generic firmware=48.4fa0041f.0 ip=192.168.9.127 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
    resources: irq:33 memory:fc400000-fc403fff
 *-network
    description: Ethernet interface
    product: Intel Corporation
    vendor: Intel Corporation
    physical id: 0
    bus info: pci@0000:06:00.0
    logical name: enp6s0
    version: 02
    serial: 24:4b:fe:5b:75:e9
    capacity: 1Gbit/s
    width: 32 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: pm msi msix pciexpress bus_master cap_list ethernet physical 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
    configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=igc driverversion=0.0.1-k latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
    resources: irq:37 memory:fc200000-fc2fffff memory:fc300000-fc303fff
 *-network:0
    description: Ethernet interface
    physical id: 1
    logical name: docker0
    serial: 02:42:11:c5:bc:8d
    capabilities: ethernet physical
    configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A ip=172.17.0.1 link=no multicast=yes
 *-network:1
    description: Ethernet interface
    physical id: 2
    logical name: veth6cf3b52
    serial: 52:fe:f9:e2:8d:22
    size: 10Gbit/s
    capabilities: ethernet physical
    configuration: autonegotiation=off broadcast=yes driver=veth driverversion=1.0 duplex=full link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=10Gbit/s
 *-network:2
    description: Ethernet interface
    physical id: 3
    logical name: br-c6025e770d8b
    serial: 02:42:38:34:66:b3
    capabilities: ethernet physical
    configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A ip=172.23.0.1 link=yes multicast=yes
 *-network:3
    description: Ethernet interface
    physical id: 4
    logical name: br-ac361f0ce01c
    serial: 02:42:f6:16:5e:18
    capabilities: ethernet physical
    configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A ip=192.168.49.1 link=no multicast=yes
❯ cat /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
[main]
plugins=ifupdown,keyfile

[ifupdown]
managed=false

[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
❯ cat /etc/resolv.conf            
# This file is managed by man:systemd-resolved(8). Do not edit.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs must not access this file directly, but only through the
# symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a different way,
# replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad

ಯಾರಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಡಿಎಚ್‌ಸಿಪಿ, ನೆಟ್‌ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗೇಟ್‌ವೇ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.

ನವೀಕರಿಸಿ 1

ನಾನು ಈಥರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸರಿಪಡಿಸಿದ

❯ sudo ifconfig enp6s0 down 
❯ sudo ifconfig enp6s0 up
❯ sudo /etc/init.d/network-manager restart

ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೇಬಲ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನನ್ನ ರೂಟರ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದೆ (ಇದು ಸೇತುವೆಯ ರೂಟರ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ) ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು

❯ sudo nano /etc/resolv.conf

ರಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎಸ್ ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು 8.8.8.8 ಗೆ ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. resolutionv.conf ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಸಾಲನ್ನು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ

This file is managed by man:systemd-resolved(8). Do not edit.

ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲದೆ; ನಾನು ರೀಬೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿದಿರಬಹುದೇ?

ನವೀಕರಿಸಿ 2

ನಾನು ಡಿಎನ್‌ಎಸ್ ಅನ್ನು 8.8.8.8 ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೀಬೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ಡ್ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ

sudo ifconfig enp6s0 down && sudo ifconfig enp6s0 up

ನಾನು ಆಟೋ ಎನ್‌ಪಿ 6 ಎಸ್ ಅನ್ನು / ಇತ್ಯಾದಿ / ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ / ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಫ್‌ವೈಐ; / etc / ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ / ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ಗಳು

0
задан 25 November 2020 в 16:30

2 ответа

Вы пытались добавить sudo ifconfig enp6s0 down && sudo ifconfig enp6s0 up в / etc / profile в качестве временного решения.

0
ответ дан 3 January 2021 в 22:48

При следующей перезагрузке изменения, внесенные в /etc/resolv.conf , будут заменены, но это легко исправить:

Сначала получите resolvconf :

sudo apt install resolvconf

Отредактируйте файл /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head , добавив:

nameserver 8.8.4.4
nameserver 8.8.8.8

Затем перезапустите resolvconf :

sudo service resolvconf restart

Что касается интерфейса Ethernet, я видел это однажды раньше с состоянием гонки во время загрузки. Добавьте это в / etc / network / interfaces :

auto enp6s0

Это должно помочь.

0
ответ дан 3 January 2021 в 22:48

Другие вопросы по тегам:

Похожие вопросы: